Bestuurders- en commissarissen-aansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een rechtspersoon kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Maakt u als bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging fouten bij de uitvoering van uw taken, dan kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Onbehoorlijk bestuur

In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders vastgelegd. Het verplicht de bestuurders tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen. In ‘onbehoorlijk, moet vooral het element verwijtbaarheid worden gelezen. Het gaat om gedrag dat in het bijzonder ten aanzien van de claimanten als onbehoorlijk kan worden aangemerkt.

Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn:

  • Het niet bijhouden van de boekhouding;
  • Het verwaarlozen van de verplichting tot het deponeren van de jaarrekening;
  • Handelen in strijd met het vennootschappelijk doel/vennootschappelijk doel;
  • Onvoldoende informeren van commissarissen waardoor deze worden gehinderd in hun toezichthoudende taak;
  • Verzuimen de kredietwaardigheid na te gaan van contractspartners. Hierdoor kan jouw eigen bedrijf worden meegesleept in de financiële neergang van een andere onderneming;
  • Nalaten jouw onderneming te beschermen tegen voorzienbare risico’s, door bijvoorbeeld afdoende voorzieningen op te nemen;
  • Onverantwoord investeren, waarbij duidelijk sprake is van overschrijding van het normale ondernemingsrisico.

Interne en externe aansprakelijkheid

De bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid.

Interne aansprakelijkheid

Dit betreft de aansprakelijkheid ten opzichte van de rechtspersoon. Bestuurders, commissarissen en toezichthouders hebben een verplichting naar de rechtspersoon tot een behoorlijke vervulling van de aan hen opgedragen taak. Indien je hierin tekortschiet, kan de rechtspersoon of de curator een beroep doen op Artikel 2:9 BW en jou persoonlijk aansprakelijk stellen.

Externe aansprakelijkheid

Iedere rechtspersoon kan onzorgvuldig handelen naar derden toe. Je kunt naast de rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die derden (en niet de rechtspersoon zelf) beweren te hebben geleden. Denk daarbij aan aandeelhouders, crediteuren en werknemers. De vordering tegen de natuurlijke persoon zal gebaseerd zijn op wanbeleid of kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar ook op onrechtmatige daad.

Hoofdelijk en collectief

Steeds vaker worden in Nederland aanspraken ingesteld die gebaseerd zijn op zowel jouw eigen beslissingen binnen de vennootschap, vereniging of stichting als op de handelingen van de medebestuurders. De persoonlijke aansprakelijkheid voor schade door daden van bestuur of toezicht is namelijk een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat houdt in dat een bestuurder, commissaris of toezichthouder voor de gehele schade aansprakelijk kan worden gehouden die onder verantwoordelijkheid van hem of een van zijn medebestuurders of toezichthouders is ontstaan.

Verzekeren?

Met de bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering kun je je verzekeren tegen deze risico’s.

Meer informatie?

Voor informatie over de aanvullende voorwaarden en premies, neem je contact op met één van onze adviseurs via het contactformulier.

Adviseur evofenedex

Vragen over verzekeringen?

Onze adviseurs helpen je graag verder.