Recent is een al iets ouder tussenvonnis van de kantonrechter in Utrecht gepubliceerd. In deze zaak heeft de kantonrechter als volgt geoordeeld: de beroepschauffeur, die onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnam en een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakte, moet in beginsel de hoge schade aan de tankwagen vergoeden. Hoe zit dat en wat zijn in het algemeen de regels als een werkgever schade lijdt door toedoen van een werknemer?

Als je als werkgever schade lijdt door toedoen van een werknemer, is het in de praktijk lastig deze schade op hem of haar te verhalen. Soms is deze schade verzekerd, maar dat is niet altijd het geval. Je kunt dan als ondernemer geconfronteerd worden met een hoge kostenpost.

Wettelijk kader

In de wet, artikel 7:661 BW, is de hoofdregel opgenomen dat de werknemer niet aansprakelijk is voor schade die ontstaat tijdens het werk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. Als werkgever zul je dit met bewijsstukken moeten onderbouwen, en de lat om dit te bewijzen ligt erg hoog. Voor opzet moet je bewijzen dat de werknemer een vooropgezet plan had om de schade te veroorzaken. Bij bewuste roekeloosheid moet de werknemer zich onmiddellijk voorafgaand aan de schade daadwerkelijk bewust zijn geweest van het roekeloze karakter van zijn gedraging, met de schade als gevolg. Dit is dus een zeer strenge toets.

Bewust roekeloos

In deze zaak oordeelde de kantonrechter dat het onder invloed van alcohol (twee maal het toegestane promillage) deelnemen aan het verkeer als beroepschauffeur bewust roekeloos was. Het rijden onder invloed van te veel alcohol is bij wet verboden. Bovendien staat in de cao beroepsgoederenvervoer, die hier van toepassing was, ook een verbod om het werk aan te vangen onder invloed van alcohol (artikel 7 lid 5a). Volgens de kantonrechter mocht worden verwacht van de werknemer, door zijn beroep als beroepschauffeur, dat hij zich voortdurend bewust is van het gevaar van het rijden onder invloed van alcohol. Dat hij die bewuste ochtend is gaan rijden terwijl hij wist dat hij nog alcohol in zijn lichaam had, rekent de kantonrechter hem extra aan. Zeker omdat zijn functie beroepschauffeur is. Hij heeft daardoor een onaanvaardbaar risico genomen.

In beginsel – tegenbewijs

De chauffeur heeft gesteld dat het ongeval ook zou zijn gebeurd als hij niet onder invloed van alcohol zou zijn geweest. Hij wijst daarbij onder andere naar de (hoogte van de) berm en de weersomstandigheden. Hoewel de kantonrechter tot het voorlopige oordeel komt dat het ongeval met de tankwagen te wijten is aan bewuste roekeloosheid, krijgt de chauffeur nog wel de kans tegenbewijs te leveren. Dus te bewijzen dat het ongeval niet is ontstaan door het alcoholgebruik, maar door een andere oorzaak. De kans is klein dat de chauffeur aan die bewijsopdracht kan voldoen.

ADM-beleid

Los van het wettelijke alcoholverbod en bepalingen in een toepasselijke cao adviseren wij ondernemers om ook binnen de onderneming duidelijke regels op te stellen over het verbod op onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of medicijnen onder werktijd, het gebruik voor aanvang van het werk en het bezit van deze middelen op de werkvloer. Ook kunnen er duidelijke consequenties worden vastgesteld en gecommuniceerd met de werknemers in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst en de personeelshandleiding. Het Trimbos-instituut heeft een handreiking opgesteld met praktische handvatten, voorbeelden en tips voor het opnemen van ADM-beleid (alcohol, drugs en medicijnen) in het leefstijlbeleid van een organisatie. We zijn nog in afwachting van een wetswijzigingsvoorstel dat het voor werkgevers gemakkelijker moet maken om medewerkers te testen op ADM-gebruik. Het wetsvoorstel van voormalig minister Van Ark voor Medische Zorg zal naar verwachting in de loop van 2022 worden opgepakt door de nieuwe minister Karien van Gennip. Deze ontwikkelingen volgen wij op de voet.

Vragen?

Leden van evofenedex die vragen hebben over aansprakelijkheid in de verhouding tussen werkgever en werknemer en het ADM-beleid binnen de organisatie, kunnen contact opnemen met de bedrijfsjuristen van evofenedex.

 
 
Bron: evofenedex

Onafhankelijke verzekeringscheck

Onze adviseur komt vrijblijvend bij je langs om te kijken of jouw verzekeringen nog bij je situatie passen.

  • Speciaal ontwikkelde verzekeringsproducten
  • Scherpe premies en transparante voorwaarden
  • Provisieloze verzekeringen (CAR-model)
  • Intermediair die de taal van de ondernemer spreekt
  • Beloning van intermediair op basis van administratie- en kwaliteitsvergoeding